PATIENT CARE

DEPARTMENTS & CENTERS

About Us

Doctors

 • 醫師介紹
 • 醫師(Dr. LI-CHIANG-CHUNG)
 • Emergency medicine, intensive care
 • 醫師介紹
 • 醫師(Dr. CHING-MING CHEN)
 • Emergency medicine, family medicine, community health care, acute severe ultrasound
 • 醫師介紹
 • 醫師(Dr. HUNG,YU-CHENG)
 • Emergency medicine,pre-hospital emergency medical services
 • 醫師介紹
 • 醫師(Dr. KUAN-JEN-TSE)
 • Emergency medicine, pre-hospital emergency medical services, disaster medicine, health management and health promotion, preventive health, geriatrics.

Medical Staffs

Nurse Staffs

 • 李玉芳
 • 外科加護護理長
 • 馬真德
 • 護理督導
 • 謝春蘭
 • 急診護理長
 • 溫旻惠
 • 急診副護理長
 • 陳韻如
 • 急診副護理長
 • 施美娟
 • 急診護理長
 • 陳瑋錡
 • 外科護理長
 • 羅菁蕙
 • 急診副護理長
 • 王怡婷
 • 急診護理長
 • 羅美怡
 • 急診副護理長
 • 許榕珊
 • 急診加護護理長
 • 張巧惠
 • 急診加護副護理長
 • 俞潔如
 • 急診加護副護理長
 • 林素如
 • 急診護士N4
 • 莊雅惠
 • 急診護士N4
 • 邱嘉玲
 • 急診護士N4
 • 馮小珍
 • 急診科護理師-N4
 • 許惠如
 • 急診護士N4
 • 邱美瑾
 • 急診護士N4
 • 李敏綺
 • 急診護士N4
 • 黃淑琴
 • 急診護士N4
 • 吳依芯
 • 急診NP1
 • 吳虹諗
 • 急診加護護士N4
 • 蔡艷雲
 • 急診加護副護理長
 • 余曉慧
 • 急診護士N2
 • 蕭尤雅
 • 急診護士N2
 • 黃子芸
 • 急診護士N2
 • 戴英哲
 • 急診護士N2
 • 何雅彤
 • 急診護士N2
 • 黃攸錡
 • 急診護士N2
 • 劉羽珮
 • 急診護士N2
 • 何婷婷
 • 急診護士N2
 • 王雅伶
 • 急診護士N2
 • 蔡嫚君
 • 急診護士N3
 • 林銀燕
 • 門診專任護士
 • 劉室妤
 • 急診護士N2
 • 張琬渝
 • 急診護士N2
 • 張?方
 • 急診護士N2
 • 蔡沂臻
 • 急診護士N2
 • 莊明美
 • 急診護士N2
 • 王柏予
 • 急診護士N2
 • 蕭惠珊
 • 急診護士N2
 • 賴曉諭
 • 急診護士N2
 • 彭愉婷
 • 急診護士N2
 • 曾聖倫
 • 急診護士N2
 • 廖維萍
 • 急診護士N2
 • 林蓉生
 • 急診護士N2
 • 胡倚翠
 • 門診專任護士
 • 郭昭英
 • 急診護士N3
 • 古雅鈴
 • 急診護士N3
 • 姜宜婷
 • 急診護士N2
 • 張怡貞
 • 急診護士N4
 • 詹淑芬
 • 急診護士N3
 • 施雅雯
 • 門診專任護士
 • 邱凱莉
 • 急診護士N4
 • 蔡佳妏
 • 部分工時護師
 • 羅玉庭
 • 急診護士N2
 • 黃淑媛
 • 急診護士N2
 • 林家慧
 • 急診護士N2
 • 陳慧敏
 • 急診護士N3
 • 薛羽倢
 • 急診護士N2
 • 胡芳綺
 • 急診護士N4
 • 黃梅玲
 • 急診護士N2
 • 劉文婷
 • 急診護士N2
 • 廖婉喻
 • 急診護士N2
 • 陳昱蓁
 • 急診護士N3
 • 李博容
 • 急診護士N2
 • 潘采俞
 • 急診護士N2
 • 田佳玲
 • 急診護士N2
 • 郭姵岑
 • 急診護士N2
 • 陳昭如
 • 急診護士N2
 • 黃慧娟
 • 急診護士N3
 • 謝曉函
 • 急診護士N2
 • 林尹評
 • 急診護士N3
 • 陳毅芳
 • 急診護士N3
 • 李孟娟
 • 急診護士N2
 • 陳玟君
 • 急診護士N2
 • 張曉薇
 • 門診專任護士
 • 林秀靖
 • 急診護士N3
 • 許?文
 • 急診護士N3
 • 林于真
 • 急診護士N4
 • 陳亭伊
 • 急診護士N3
 • 賴少庭
 • 急診護士N3
 • 謝盈綺
 • 門診專任護士
 • 游心怡
 • 急診NP1-N3(含)以下
 • 葉雅琪
 • 急診科護理師-N3
 • 許書鳳
 • 心臟內科技術員
 • 許瓊孺
 • 急診護士N3
 • 楊慧玲
 • 急診護士N3
 • 許瑟音
 • 急診護士N3
 • 蘇淑櫻
 • 急診護士N4
 • 楊純宜
 • 內科護士N3
 • 戴國斌
 • 急診護士N4
 • 劉嘉琪
 • 急診護士N3
 • 黃韻如
 • 急診護士N4
 • 陳雅欣
 • 急診護士N4
 • 黎芳妤
 • 急診護士N3
 • 簡家榆
 • 急診科護理師-N3
 • 吳汶蓉
 • 急診加護護士N3
 • 曾婉婷
 • 急診加護護士N2
 • 許郁亭
 • 體檢護士N2
 • 陳孟鈴
 • 急診加護護士N2
 • 陳安婷
 • 急診加護護士N3
 • 黃美華
 • 急診加護護士N3
 • 林雅茹
 • 急診加護護士N3
 • 黃盈芳
 • 急診加護護士N4
 • 劉謦瑜
 • 急診加護護士N3
 • 陳雅芳
 • 急診加護護士N3
 • 陳秋臻
 • 急診加護護士N3
 • 林芳綺
 • 放射診斷照護員
 • 劉珮君
 • 急診加護護士N4
 • 施佩華
 • 急診加護護士N4
 • 林佳瑩
 • 急診加護護士N4
 • 林昀萱
 • 急診加護護士N2
 • 林欣怡
 • 門診專任護士
 • 黃莉婷
 • 急診加護護士N2
 • 黃怡穎
 • 急診加護護士N2

Services & Features